აუდიტორული მომსახურება და კონსალტინგი

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების მომსახურება

ფინანსური აუდიტი

  • სამეურნეო ოპერაციებისა და საბუღალტრო ჩანაწერების, ასევე მათი ამსახველი პირველადი დოკუმენტების შემოწმება აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში;
  • წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგების შემოწმება ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში;
  • წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგების შემოწმება საბუღალტრო ჩანაწერებთან შესაბამისობაში;

საგადასახადო აუდიტი

  • სამეურნეო ოპერაციების ამსახველი პირველადი დოკუმენტების შემოწმება კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან;
  • სამეურნეო ოპერაციებისა და საბუღალტრო ჩანაწერების შემოწმება აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში;
  • სამეურნეო ოპერაციების შედეგად წარმოშობილი საგადასახადო ვალდებულებების შემოწმებას საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში;

საბუღალტრო მომსახურება

  • ურთიერთობა შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებთან დამკვეთის საბუღალტრო და საგადასახადო საკიტხებთან დაკავშირებით;
  • ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენა. გასული პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აღდგენა;
  • სხვა მომსახურება, რომელიც აუცილებელია ბუღალტერიის წარმოებისათვის საქართველოში მოქმედი სტანდარტებისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
შპს "პი ენდ ენ კომპანი - 2008"
ქ. ფოთი, რუსთაველის რკ. 12/49; ქ. თბილისი, ვ. ფშაველას გამზ. 51